กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

Pic 1

รู้จักเรา

กองโยธาธิการ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง

ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยยกระดับจาก กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ สังกัดกองพลาธิการและสรรพาวุธ เป็นระดับกองบังคับการ ภายใต้ "สำนักงานส่งกำลังบำรุง" ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ ที่ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม ประวัติกองโยธาธิการ

Pic 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา - พันธกิจองค์กร - SWOT องค์กร - วิสัยทัศน์องค์กร
- โครงสร้างองค์กร - สมุดโทรศัพท - ติดต่อเรา

Mission - พันธกิจ

พันธกิจของกองโยธาธิการ แบ่งเป็นหน้าที่หลักสองหน้าที่ดังนี้

 • 1.ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม ของทรัพยากรอาคารในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police's Facilities)
 • 2.ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
  การจัดการบริหารทรัพยากรอาคาร ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  (Royal Thai Police's Facilities Management)

ขอบเขตความรับผิดชอบของกองโยธาธิการ
ในงานดูแลทรัพยากรอาคาร(Facility)ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีจำนวนมาก และมีความหลากหลายสูง โดยสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

 1. สถานีตำรวจ มากกว่า 1500 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งสถานีตำรวจนครบาล สถานีตำรวจภูธร ที่ทำการตำรวจท่องเที่ยว ที่ทำการตำรวจตรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 2. อาคารสำนักงาน ทั้งขนาดเล็ก เช่นอาคารไม้ชั้นเดียว จนถึงอาคารสูง พื้นที่รวมกันหลายล้านตารางเมตร
 3. อาคารที่พักอาศัย เช่น บ้านพัก แฟลต หอพัก ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่าหลายหมื่นยูนิต
 4. โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลตำรวจ ที่มีความซับซ้อนของระบบเครื่องกล และสถาปัตยกรรมค่อนข้างมาก
 5. อาคารการศึกษา เช่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ โรงเรียนตำรวจ ฯลฯ
 6. อาคารประเภทโครงสร้างช่วงกว้าง เช่น อาคารคลัง โรงจอดเฮลิคอปเตอร์ สนามยิงปีน ฯลฯ
 7. อาคารและสิ่งก่อสร้างสนับสนุนอื่นๆ เช่น อาคารจอดรถ โรงจอดรถ รั้ว ป้ายอาคาร ฯลฯ

เมื่อทรัพยากรอาคารของเรา มีความหลากหลายมาก และยังมีจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องใช้ "แบบมาตรฐาน" เพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการได้ทั่วถึง

ตรวจสอบแบบมาตรฐานที่นี่ | กลับไปข้างบน

SWOT Analysis กองโยธาธิการ

Strengths- จุดแข็ง
- บุคคลากรเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะด้าน มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่องอาคารสถานที่
- เราเริ่มประยุกต์ใช้ีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการทำงาน เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
CAD (Computer Aided Design) ในการเขียนแบบ ใช้โปรแกรม Sketch Up
เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบ และนำเสนองาน

Weaknesses- จุดอ่อน
- เมื่อเทียบกับขนาดของความรับผิดชอบแล้ว กลุ่มงานวิชาชีพฯ มีกำลังพลไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน ในสัดส่วนที่มีความขาดแคลนอย่างมาก ทั้งระดับสัญญาบัตร และระดับประทวน
เนื่องจากบุคคลากรที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ที่ส่งสม
มาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง

Opportunities- โอกาส
- จากแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการกำหนดแผนการพัฒนาหน่วยงาน
ซึ่งทำให้มีการกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนในการพัฒนางานทางด้านอาคารสถานที่

Threats- อุปสรรค
- กระแสของโลกที่กำลังก้าวไปสู่สถานการพลังงานขาดแคลน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ส่งผลโดยตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ ค่าใช้จ่ายด้าน พลังงานแพงขึ้น
สังคมเริ่มมีบรรทัดฐาน และความคาดหวังในสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น

กลับไปข้างบน

Vision - วิสัยทัศน์กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

1. เราต้องก้าวทันเทคโนโลยี
- บุคคลากรเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะด้าน มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่องอาคารสถานที่
- เราเริ่มประยุกต์ใช้ีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการทำงาน เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
BIM (Building Information Management CAD (Computer Aided Design) ในการเขียนแบบ ใช้โปรแกรม Sketch Up
เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบ และนำเสนองาน

2. เราจะให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และทันเวลา
- แม้ว่าเมื่อเทียบกับขนาดของความรับผิดชอบแล้ว กลุ่มงานวิชาชีพฯ มีกำลังพลไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน ในสัดส่วนที่มีความขาดแคลนอย่างมาก
เนื่องจากบุคคลากรที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ที่สั่งสม
มาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง
แต่การใช้จุดแข็งเรื่องการใช้เทคโนโลยี เช่น ด้านเวบไซต์ ด้านฐานข้อมูล ทำให้เรามีหนทางการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การทำงานของเรา รอบคอบ และทันเวลาได้

3. เราให้ข้อเสนอแนะทั้งระดับนโยบาย และให้คำปรึกษาในระดับปฏิบัติการ
- เราจะเป็นสมองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านงานอาคารสถานที่ ด้วการเก็บสะสมข้อมูล และความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

4. เราคือกุญแจที่จะนำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สู่องค์กรแห่งการ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นอันดับที่สอง รองจากเงินเดือน คือค่าใช้จ่ายสำหรับงานด้านอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เรามีบุคคลากรผู้มีความรู้ทางด้านทรัพยากรอาคาร ที่มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณทางด้านนี้ ด้วยการประหยัดพลังงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านช่วยสิ่งแวดล้อม

กลับไปข้างบน

Organization Chart
- ผังองค์กรกองโยธาธิการ

Org Chart

Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย (update as Dec2018)

กลับไปข้างบน

สมุดโทรศัพท์

Pic 6

รายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ. กรุณาคลิ๊กข้างล่างนี้

สมุดโทรศัพท์ โยธาธิการ ปี58(PDF)

ติดต่อเรา

Pic 7

กองโยธาธิการ (สำนักงาน ผบก. และฝ่ายอำนวยการ)

ชั้นที่ 5 ตึก 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง

52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-0034

โทรสาร : 0-2241-0033

 

กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

ชั้นที่ 2 ตึก 27

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

 

แผนที่ :กองโยธาธิการ (JPG)

พิกัด :13.782069, 100.528339