Pic 2

สารบัญเอกสาร

- กฎกระทรวง และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดัดแปลงอาคารสิ่งก่อสร้าง และการใช้ที่ดินของ ตร.
- คู่มือตรวจการจ้าง และควบคุมงาน
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

 

กฎกระทรวง และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดัดแปลงอาคารสิ่งก่อสร้าง และการใช้ที่ดินของ ตร.

สารบัญ
ปี
โดย
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 2528 กระทรวงมหาดไทย
  ระบุว่าการกระทำใดไม่ถือเป็นการ "ดัดแปลงอาคาร" และ "รื้อถอนอาคาร"
- กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่3) 2549 กระทรวงการคลัง
  หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปรับปรุงจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- หลักการเกี่ยวกับการตรวจรับมอบอาคารสถานที่ 2529 ตร.
  ให้หัวหน้าหน่วยผู้จะใช้อาคารสถานที่ เป็นผู้รับมอบอาคารสถานที่ที่แล้วเสร็จ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- การต่อเติม ปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 2531 ตร.
  การต่อเติมดัดแปลงสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทหรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่น ซึ่งผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ก็ให้แจ้งและทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ทราบก่อน
- การปรับปรุงอาคารที่ทำการของ ตร. 2541 ตร.
  การปรับปรุงที่ไม่ถือเป็นการ"ดัดแปลงอาคาร" ตาม กฏกระทวงฉบับที่ 11 ให้ทางหน่วยสามารถทำได้ทันที ในกรณีที่การกระทำเข้าข่ายการ"ดัดแปลงอาคาร" ให้ดำเนินการโดยใช้สถาปนิก และวิศวกรจากโยธาจังหวัด เทศบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ ลงนามรับรองในรูปแบบรายการส่งให้ ยธ.ทราบ มีกำหนดเวลาพิจารณาทักท้วงคือ 30 วัน
- หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการส่งมอบพื้นที่ 2544 ตร.
  แนวทางปฏิบัติในการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม และรื้อถอน ให้หน่วยงานที่รรับผิดชอบในการจัดจ้าง เมื่อดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเสร็จ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่ครอบครองพื้นที่ ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างโดยเร็วที่สุด
- การต่อเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 2550 ตร.
  การต่อเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ให้เสนอขอรับความเห็นจาก ตร. ก่อน
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัด ตร. 2552 ตร.
 

การขอใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด บช. ผบช.มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้ประโยชน์ได้
การขอใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ต่างสังกัด บ.ช.ให้ทั้ง 2 หน่วยทำความตกลง เสร็จแล้วนำเรียน ตร.ผ่าน พธ.

- บัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก 2559สำนักงบประมาณ
  ระบุถึงแนวทางการออกแบบด้านพื้นที่ใช้สอย และราคา สำหรับที่ทำการ และบ้านพัก
- เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานส่งกำลังบำรุง 2560สกบ.ตร.
  ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส

 

 

 

 

 

คู่มือตรวจการจ้าง และควบคุมงาน

สารบัญ
ปี
โดย
- คู่มือ การตรวจการจ้างและการควบคุมงาน 2558 (ฉบับปรับปรุง1) 2558 กรมเจ้าท่า
  เอกสารคู่มือตรวจการจ้างและควบคุมงาน เป็นพื้นฐานสิ่งที่ควรรู้จากกรมเจ้าท่า
- มยผ.1101-52 ถึง มยผ.1106-52 2552 กรมโยธาธิการและผังเมือง
  มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

สารบัญ
ปี
โดย
- ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง ฉบับที่ 1 2546 สมาคมสถาปนิกสยามฯ
  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สำคัญในงานก่อสร้าง ในรูปแบบที่อ่านง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจหาความรู้ด้านงานก่อสร้างอาคาร