แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

 

รายการแบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ปี 2559

ยธ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแบบรูปรายการประจำปี 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกในงานด้านสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถเลือกแบบรูปรายการที่เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านได้ผ่านเวบไซด์นี้

หมายเหตุ

1.
 
การนำแบบมาตรฐานและราคาของ ยธ.ไปใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณ
อาจใช้ราคาแตกต่างกันได้ตามเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก
  1.1
 
 
ราคาของ ยธ.เป็นเพียงการประมาณราคาเบื้องต้น ซึ่งตามข้อเท็จจริง
ราคาจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่ก่อสร้างจริง และตามแบบการใช้ฐานราก
(ฐานรากแบบตอกเข็ม/ฐานรากแบบแผ่/ฐานรากแบบเสาเข็มเจาะ)
  1.2
 
ราคาของ ยธ. ยังไม่รวมงานถมดิน งานรั้ว-กำแพงกันดิน งานขยายเขตไฟฟ้า งานขยายเขตประปา
(ต้องมีรายละเอียดประมาณราคาของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ)
2.
 
 
กรณีหน่วยฯ ต้องการใช้แบบรูปรายการที่ไม่ใช่แบบมาตรฐานของ ยธ.
หรืออยู่ในระหว่างที่ให้่ ยธ.ออกแบบใหม่ หรือให้หน่วยงานอื่นออกแบบให้อยู่ (แบบยังไม่แล้วเสร็จ)
หากนำเสนอขอตั้งงบประมาณ อาจไม่ได้รับการพิจารณา
3.
 
 
หน่วยฯ สามารถใช้แบบรูปรายการของหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ของ ยธ.สกบ.
หรือหน่วยงานอื่น หรือบุุคคลอื่นออกแบบจัดทำผังบริเวณก่อสร้างโดยใช้แบบอาคารมาตรฐาน ยธ.ได้
แต่แบบรูปรายการนั้น จะต้องออกแบบถูกต้องตามหลักวิชาช่างใช้งานได้จริง ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย
4.
 
 
 
ที่ดินต้องมีความพร้อม และต้องแจงรายละเอียดของที่ดิน
(ที่ราชพัสดุ/สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์/อื่นๆ พร้อมระบุที่ตั้งและทะเบียนต่างๆ ให้ชัดเจน)
ทั้งนี้ การเข้า-ออกที่ดินต้องปลอดอุปสรรค พื้นที่ก่อสร้างต้องไม่มีผู้บุกรุก
หรือต้องจัดการกับผู้บุกรุกได้ไม่มีปัญหากับพื้นที่ก่อสร้าง
5.
 
กรณีมีงานถมดิน ขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับงานถมดินด้วย โดยให้ระบุขอบเขตพื้นที่การถมดิน
ความสูงของการถมดิน ปริมาณการถมดิน และวงงบประมาณให้ชัดเจน
6.
 
 
 
 
หน่วยฯ ต้องมีคำชี้แจงประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณด้วย เช่น
ก่อสร้างทดแทนของเดิมที่มีอยู่แล้ว (อาคารเดิมใช้งานไม่ได้แล้วหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งานในบัจจุบัน)
หรือเป็นการก่อสร้างใหม่ พร้อมแจงสถานภาพอาคารที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจน
กรณีเป็นที่พักอาศัย ให้แจงอัตรากำลังพลที่มีอยู่ในบัจจุบัน กำลังพลที่มีที่พักอาศัยแล้ว
กำลังพลที่ขาดแคลนขอบ้านพักเพิ่มเติม และแจกแจงสถานะภาพจำนวนที่พักอาศัยที่มีอยูู่ในบัจจุบัน

 

สถานีตำรวจ

อาคารสถานีตำรวจ เป็นอาคารที่มีจำนวนมากที่สุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคารสถานีตำรวจ ถือว่าเป็นด่านแรก และเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ภาระกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สามารถสำเร็จลงได้ ท่านสามารถเลือกแบบรูปรายการ ตามขนาด และลักษณะอาคาร ที่เหมาะสมกับหน่วยท่านได้ที่นี่
- สถานีตำรวจขนาดเล็ก - สถานีตำรวจขนาดกลาง - สถานีตำรวจขนาดใหญ่
     

สถานีตำรวจขนาดเล็ก

สถานีตำรวจขนาดเล็กแบบที่ 1

สถานีตำรวจขนาดเล็กแบบที่ 1 งบประมาณ

10,800,000 บาท (รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

685 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 28.00 เมตร / ลึก 23.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.05/59 
แบบเดิม ม.050/44ก.,9264/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

สถานีตำรวจขนาดเล็กแบบที่ 2

สถานีตำรวจขนาดเล็กแบบที่ 2 งบประมาณ

11,000,000 บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

645 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 28.00 เมตร /
ลึก 13.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.11/59 
(แบบเดิม - 9415/52)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ

 

สถานีตำรวจขนาดกลาง

สถานีตำรวจขนาดกลาง

สถานีตำรวจขนาดกลางแบบที่ 1 งบประมาณ

18,500,000 บาท (พร้อมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

1,133 ตารางเมตร  (3 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 29.50 เมตร /
ลึก 23.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.03/59 
แบบเดิม 6840/44ก.,9263/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

 

สถานีตำรวจขนาดใหญ่

สถานีตำรวจขนาดใหญ่แบบที่ 1

สถานีตำรวจขนาดใหญ่แบบที่ 1 งบประมาณ

34,500,000 บาท (พร้อมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

2,045 ตารางเมตร  (4 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 39.00 เมตร /
ลึก 26.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.01/59 
แบบเดิม 6748/44ก.,9262/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

สถานีตำรวจขนาดใหญ่แบบที่ 2

Pic 2 งบประมาณ

40,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

2,580 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 20.00 เมตร /
ลึก 36.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.02/59 
(แบบเดิม 9704/55,9261/52)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

สถานีตำรวจขนาดใหญ่แบบที่ 3

สถานีตำรวจขนาดใหญ่ แบบที่ 3 งบประมาณ

40,000,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

2,580 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 20.00 เมตร /
ลึก 36.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.10/59 
(แบบเดิม - 9261/52)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

สถานีตำรวจขนาดใหญ่แบบที่ 4

สถานีตำรวจขนาดใหญ่ แบบที่ 4 งบประมาณ

156,000,000 บาท (รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

8,720 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 52.00 เมตร /
ลึก 62.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.12/59 
(แบบเดิม - 6880/39)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

 

อาคารที่ทำการ

อาคารที่ทำการ เป็น ส่วนช่วยสนับสนุนหลักในภาระกิจต่างๆ มีขนาดที่หลากหลาย ขนาดของอาคารขึ้นกับลักษณะของหน่วย จำนวนกำลังพล และขนาดของพื้นที่ กรุณาเลือกรูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับหน่วยท่านที่สุด
- อาคารที่ทำการระดับกองบัญชาการ - อาคารที่ทำการระดับกองบังคับการ  
     

อาคารที่ทำการระดับกองบัญชาการ

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 1

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 1 งบประมาณ

300,000,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

9,216 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 50.00 เมตร /
ลึก 60.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บช.01/59 
(แบบเดิม - 9600/54)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 2

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 2 งบประมาณ

114,000,000 บาท (รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

8,704 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 64.00 เมตร /
ลึก 52.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บช.02/59 
(แบบเดิม - 8888/50)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 3

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 3 งบประมาณ

375,000,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

13,520 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 50.00 เมตร /
ลึก 60.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บช.03/59 
(แบบเดิม - 8971/52)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ

 

อาคารที่ทำการระดับกองบังคับการ

อาคารกองบังคับการแบบที่ 1

อาคารกองบังคับการแบบที่ 1 งบประมาณ

30,000,000 บาท (รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

2,250 ตารางเมตร  (3 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 41.00 เมตร /
ลึก 44.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บก.01/59  (แบบเดิม - 7108/44ก.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารกองบังคับการแบบที่ 2

อาคารกองบังคับการแบบที่ 2 งบประมาณ

25,760,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

2,415 ตารางเมตร 

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 34.50 เมตร /
ลึก 17.50 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บก.02/59 
(แบบเดิม - 7502/50ก.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารกองบังคับการแบบที่ 3

อาคารกองบังคับการแบบที่ 3 งบประมาณ

39,000,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

2,700 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 40.00 เมตร /
ลึก 27.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บก.03/59 
(แบบเดิม - 10340/58 )

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารกองบังคับการแบบที่ 4

อาคารกองบังคับการแบบที่ 4 งบประมาณ

49,000,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

3,250 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 46.00 เมตร /
ลึก 32.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บก.05/59 
(แบบเดิม - 10340/58)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
   

 

ที่ทำการหน่วยอื่นๆ

ที่ทำการเฉพาะ เป็นอาคารลักษณะคล้ายคลึงกับอาคารที่ทำการ แต่มีความต้องการพิเศษ เช่น ห้อง และระบบอาคารพิเศษ เพื่อให้เข้ากับลักษณะภาระกิจ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ หน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ส่วนบริการประชาชนขนาดใหญ่ ของหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมือง อาคารจอดเฮลิคอบเตอร์ สำหรับกองบินตำรวจ ฯลฯ
- พิสูจน์หลักฐาน - ตรวจคนเข้าเมือง - นิติเวช*
- ตำรวจสื่อสาร* - กองบินตำรวจ* - กลับไปสารบัญแบบ
* อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล    
   

อาคารที่ทำการงานพิสูจน์หลักฐาน

อาคารงานพิสูจน์หลักฐาน แบบที่ 1

อาคารพิสูจน์หลักฐาน ระดับจังหวัด แบบที่ 1 งบประมาณ

~25,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

1,530 ตารางเมตร  (3 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 40 เมตร / ลึก 25 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.09 (แบบเดิม 9013/51)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารที่ทำการเฉพาะ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารงานพิสูจน์หลักฐาน แบบที่ 2

อาคารพิสูจน์หลักฐาน ระดับภาค แบบที่ 1 งบประมาณ

63,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

5,280 ตารางเมตร  (4 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 40 เมตร / ลึก 60 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.บก.06 (แบบเดิม 10345/59)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารที่ทำการเฉพาะ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

อาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แบบที่ 1

ตม.จังหวัด แบบที่ 1 งบประมาณ

~16,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

700 ตารางเมตร  (3 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 25 เมตร /
ลึก 30 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.07
(แบบเดิม 8220/56ก.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารที่ทำการเฉพาะ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แบบที่ 2

ตม.จังหวัด แบบที่ 2 งบประมาณ

29,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

1,620 ตารางเมตร  (3 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 36 เมตร / ลึก 25 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.08 (แบบเดิม 10245/57)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารที่ทำการเฉพาะ|กลับไปสารบัญแบบ

 

ที่พักอาศัย

อาคารที่พักอาศัยมีหลากหลายขนาด และชนิด ท่านสามารถเลือกแบบรูปรายการจากความต้องการ
และปัจจัยด้านงบประมาณและพื้นที่ก่อสร้างจากรายการแบบมาตรฐานของโยธา
อาคารที่พักอาศัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
- แฟลต - เรือนแถว - ทาวน์เฮ้าส์
- บ้านแฝด - บ้านเดี่ยว - กลับไปสารบัญแบบ
 

แฟลต

ที่พักแบบแฟลต แบ่งออกเป็น
-แฟลตแบบไม่มีใต้ถุนจอดรถ -แฟลตแบบมีใต้ถุนจอดรถ
 

แฟลตแบบไม่มีใต้ถุนจอดรถ

แฟลต 8 ชั้น 56 ยูนิต สำหรับชั้นประทวน

แฟลต แบบที่ 1 งบประมาณ

42,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

3,120 ตารางเมตร  (8 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 50 เมตร / ลึก 16 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.01/59 
(แบบเดิม - 10331/57)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
       

แฟลต 4 ชั้น 30 ยูนิต

แฟลต แบบที่ 7 งบประมาณ

19,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

1,750 ตารางเมตร  (4 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 40 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.07/59 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

แฟลต 4 ชั้น 26 ยูนิต

แฟลต แบบที่ 9 งบประมาณ

22,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

720 ตารางเมตร  (4 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 26 เมตร /
ลึก 16 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.09/59 
(แบบเดิม -9603/54)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

แฟลต 4 ชั้น 24 ยูนิต

แฟลต แบบที่ 10 งบประมาณ

20,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

~680 ตารางเมตร  (4 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 26 เมตร /
ลึก 16 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.10/59 
(แบบเดิม -9670/55)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

แฟลตแบบมีใต้ถุนจอดรถ

แฟลต 8 ชั้น 100 ยูนิต ใต้ถุนโล่ง

แฟลต แบบที่ 3 งบประมาณ

135,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

9,986 ตารางเมตร 
(8 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 65 เมตร /
ลึก 40 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.03/59 
(แบบเดิม - 9457/53)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

แฟลต 8 ชั้น 42 ยูนิต สำหรับชั้นสัญญาบัตร ใต้ถุนโล่ง

แฟลต แบบที่ 2 งบประมาณ

42,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

3,680 ตารางเมตร 
(8 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 56 เมตร / ลึก 17 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.02/59 
(แบบเดิม - 10195/57)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
   

แฟลต 5 ชั้น 30 ยูนิต ใต้ถุนโล่ง

แฟลต แบบที่ 8 งบประมาณ

~19,700,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

2,200 ตารางเมตร 
(5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 40 เมตร /
ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.08/59 
(แบบเดิม 8923/51,7558/43)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|ดาวน์โหลดราคา|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

เรือนแถว

เรือนแถวชั้นประทวน

เรือนแถว แบบที่ 1 งบประมาณ

4,300,000 บาท
(รวมที่จอดรถ และลานซักล้าง)

พื้นที่ใช้สอย

600 ตารางเมตร (10 คูหา)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 42 เมตร / ลึก 20 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.11 
(แบบเดิม -ม.09/52, 9047/51, ม.09/33ก.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

ทาวน์เฮ้าส์

ทาวน์เฮ้าส์ แบบที่ 1 ระดับ สว.-รอง ผกก. 10 คูหา

ทาวน์เฮ้าส์ แบบที่ 1 งบประมาณ

13,500,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

944 ตารางเมตร  (2 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 40 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.12/59

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

ทาวน์เฮ้าส์ แบบที่ 2 ระดับ พันตำรวจเอก 8 คูหา

ทาวน์เฮ้าส์ แบบที่ 2 งบประมาณ

13,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

920 ตารางเมตร  (2 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 40 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.13/59

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

บ้านแฝด

บ้านแฝด ระดับ รอง ผบก.

บ้านแฝด แบบที่ 1 งบประมาณ

3,240,000 บาท (ไม่รวมรั้ว)

พื้นที่ใช้สอย

240 ตารางเมตร  (2 ชั้น แฝด)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 18 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.16/59 (แบบเดิม มพ.01/58)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว แบบที่ 1 ระดับ ผกก.หัวหน้าสถานี

บ้านเดี่ยว แบบที่ 1 งบประมาณ

1,890,000 บาท (ไม่รวมรั้ว)

พื้นที่ใช้สอย

140 ตารางเมตร  (2 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 12.5 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.17/59 (แบบเดิม มพ.02/58)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

บ้านเดี่ยว แบบที่ 2 ระดับ ผบก.

บ้านเดี่ยว แบบที่ 2 งบประมาณ

2,890,000 บาท (ไม่รวมรั้ว)

พื้นที่ใช้สอย

214 ตารางเมตร  (2 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 15 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.18/59 (แบบเดิม มพ.03/58)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ
 

บ้านเดี่ยว แบบที่ 3 ระดับ ผบช.

บ้านเดี่ยว แบบที่ 3 งบประมาณ

3,990,000 บาท (ไม่รวมรั้ว)

พื้นที่ใช้สอย

300 ตารางเมตร  (2 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 20 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.ที่พัก.19/59 (แบบเดิม มพ.04/58)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญที่พักอาศัย|กลับไปสารบัญแบบ

 

อาคารบริวาร

อาคารบริวาร แม้เป็นอาคารเล็กๆ รอบๆ อาคารที่ทำการหลัก แต่ก็เป็นส่วนสนับสนุนภาระกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้บรรลุได้อย่างราบรื่น อาคารบริวาร มีหลากหลายขนาด ชนิด และประโยชน์ใช้สอย ท่านสามารถเลือกแบบรูปรายการจากความต้องการ ดังต่อไปนี้
- สนามยิงปืน - เก็บของกลาง/คลัง - อาคารจอดรถ
- ที่ทำการสนับสนุน - อาคารห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ - อาคารโรงอาหาร
- กลับไปสารบัญแบบ   
 
 

สนามยิงปืน

สนามยิงปืน แบบที่ 1 : 10 ช่องยิง

สนามยิงปืน แบบที่ 1 งบประมาณ

7,560,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

630 ตารางเมตร 

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 20 เมตร /
ลึก 50 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.21/59 
(แบบเดิม 8848/50)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

สนามยิงปืน แบบที่ 2 : 14 ช่องยิง

สนามยิงปืน แบบที่ 2 งบประมาณ

8,500,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

920 ตารางเมตร 

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 26 เมตร /
ลึก 54 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.22/59 (แบบเดิม 8849/50)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
   

อาคารเก็บของกลาง/คลัง

อาคารคลังพลาธิการ

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 4 งบประมาณ

35,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

2,184 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 30 เมตร / ลึก 45 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.04/59 (แบบเดิม 10214/57)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารคลัง /เก็บของกลาง

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 5 งบประมาณ

~7,500,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

970 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 44 เมตร / ลึก 24 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.40/59 (แบบเดิม 8516/48)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 1

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 1 งบประมาณ

~700,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

110 ตารางเมตร 

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 13 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9300/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 2

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 2 งบประมาณ

~1,050,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

165 ตารางเมตร 

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 18 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9299/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 3

อาคารเก็บของกลาง แบบที่ 3 งบประมาณ

~1,400,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

220 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 23 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9298/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
   

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถ ขนาดใหญ่

อาคารจอดรถ แบบที่ 1 งบประมาณ

..... บาท (.... บาท/ตรม.)

พื้นที่ใช้สอย

... ตารางเมตร  (... ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง ... เมตร / ลึก ... เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สป.01/59  (แบบเดิม -...)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารที่ทำการสนับสนุน

 

อาคารสนับสนุน ระดับกองกำกับการ

อาคารกองกำกับการแบบที่ 1 งบประมาณ

12,000,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

510 ตารางเมตร  (3 ชั้น)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 24.00 เมตร / ลึก 12.00 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.กก.01/59 
(แบบเดิม - 8838/50)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารทำทำการงานต่างๆ

ที่ทำการงานต่างๆ แบบที่ 1 งบประมาณ

~1,400,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

140 ตารางเมตร  (ชั้นเดียว)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 18 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9268/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์

อาคารห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ แบบที่ 1

ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ แบบที่ 1 งบประมาณ

~1,400,000 บาท
(รวมครุภัณฑ์)

พื้นที่ใช้สอย

140 ตารางเมตร  (ชั้นเดียว)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 18 เมตร /
ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9271/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ แบบที่ 2

ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ แบบที่ 2 งบประมาณ

~1,600,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

160 ตารางเมตร  (ชั้นเดียว)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 23 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9270/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ แบบที่ 3

ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ แบบที่ 3 งบประมาณ

~2,000,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

200 ตารางเมตร  (ชั้นเดียว)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 28.00 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9269/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารโรงอาหาร

อาคารโรงอาหาร แบบที่ 1

อาคารโรงอาหาร แบบที่ 1 งบประมาณ

~700,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

110 ตารางเมตร  (ชั้นเดียว)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 13.00 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9297/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารโรงอาหาร แบบที่ 2

อาคารโรงอาหาร แบบที่ 2 งบประมาณ

~1,050,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

165 ตารางเมตร  (ชั้นเดียว)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 18 เมตร / ลึก 14 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9296/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

อาคารโรงอาหาร แบบที่ 3

อาคารโรงอาหาร แบบที่ 3 งบประมาณ

~1,600,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

280 ตารางเมตร  (ชั้นเดียว)

ขนาดที่ดินที่ต้องการ

หน้ากว้าง 23 เมตร / ลึก 15 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

9295/52

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญอาคารบริวาร|กลับไปสารบัญแบบ

 

ส่วนประกอบอื่นๆ

ส่วนประกอบอื่นๆ เป็นส่วนเสริมให้ที่ทำการ มีความสมบูรณ์ในการใช้งาน มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสง่างาม ฯลฯ ส่วนประกอบอาคารเหล่านี้ มีหลากหลายประเภท ขนาด และประโยชน์ใช้สอย ท่านสามารถเลือกแบบรูปรายการจากความต้องการ ดังต่อไปนี้
- ป้อมตำรวจ - รั้ว - เสาธง*
- ป้อมรักษาการณ์* - พื้นที่เก็บของกลาง* - เขื่อนริมน้ำ*
- ท่าเรือ* - สนามกีฬา* - กลับไปสารบัญแบบ
* อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล    
 

ป้อมตำรวจ

ป้อมตำรวจ แบบที่ 1

ป้อมตำรวจ แบบที่ 1 งบประมาณ

600,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

~14 ตารางเมตร 

ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ

หน้ากว้าง 2.6 เมตร / ลึก 5.23 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.41/59 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอาคาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

ป้อมตำรวจ แบบที่ 2

ป้อมตำรวจ แบบที่ 2 งบประมาณ

750,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

~20 ตารางเมตร 

ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ

หน้ากว้าง 5 เมตร / ลึก 4 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.42/59 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอาคาร|กลับไปสารบัญแบบ
 

ป้อมตำรวจ แบบที่ 3

ป้อมตำรวจ แบบที่ 3 งบประมาณ

950,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย

~32 ตารางเมตร 

ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ

หน้ากว้าง 5 เมตร / ลึก 6.4 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.43/59 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม|ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอาคาร|กลับไปสารบัญแบบ
    

รั้ว

รั้วแบบที่ 1 กึ่งทึบกึ่งโปร่ง

รั้วกึ่งทึบ กึ่งโปร่ง แบบที่ 1 งบประมาณ

..... บาท/เมตร

ขนาด

สูง 2 เมตร กว้างช่วงละ 2.50 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.09/59  (แบบเดิม - 9895/56)

เคยก่อสร้างที่...

รั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอื่นๆ|กลับไปสารบัญแบบ

 

รั้วแบบที่ 2 กึ่งทึบกึ่งโปร่ง

รั้วกึ่งทึบ กึ่งโปร่ง แบบที่ 2 งบประมาณ

3,400 บาท/เมตร
(ไม่รวมFactor F)

ขนาด

สูง 1.90 เมตร กว้างช่วงละ 3.10 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.10/59  (แบบเดิม - 7938/45)

เคยก่อสร้างที่...

รั้ว บช.ปส.,บ.ตร.

ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอื่นๆ|กลับไปสารบัญแบบ

 

รั้วแบบที่ 3 ทึบ

รั้วกึ่งทึบ กึ่งโปร่ง แบบที่ 3 งบประมาณ

2,900 บาท/เมตร
(ไม่รวมFactor F)

ขนาด

สูง 1.90 เมตร กว้างช่วงละ 3.10 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.11/59  (แบบเดิม - 7938/45)

เคยก่อสร้างที่...

รั้ว บ.ตร.

ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอื่นๆ|กลับไปสารบัญแบบ

 

รั้วแบบที่ 4 ทึบ

รั้วทึบ แบบที่ 4 งบประมาณ

..... บาท/เมตร

ขนาด

สูง 2.20 เมตร กว้างช่วงละ 2.55 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.12/59 

รายละเอียด

มีฐานรากให้เลือก 3 แบบ คือ ฐานรากแบบเดี่ยว / มีคำยัน /ตีนเป็ด

ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอื่นๆ|กลับไปสารบัญแบบ

 

รั้วแบบที่ 5 กึ่งโปร่งพร้อมกำแพงกันดิน

รั้วกึ่งทึบ กึ่งโปร่ง แบบที่ 5 งบประมาณ

..... บาท/เมตร

ขนาด

สูง 2.00 มตร กว้างช่วงละ 2.55 เมตร

เลขแบบรูปรายการ

ตร.สสน.13/59 แบบเดิม 7626/43 

รายละเอียด

ฐานรากมีกำแพงกันดิน สำหรับดินต่างระดับประมาณ 70 เซนติเมตร

ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญส่วนประกอบอื่นๆ|กลับไปสารบัญแบบ